Visitor Globe

Mega ayeball

Khamis, 30 Oktober 2008

EYEBALL RAKAN-RAKAN PEMANCAR DI KEM SRI KELUANG PADA 27/10/2008
9W2SEM kanda leh 9W2JLD abe jai & abe bakar SWAL
9W2PUZ papa zi 9W2JLD abe jai


9W2MKD baba din 9W2BSS abe amri 9W2JLD abe jai

BERSAMA RAKAN-RAKAN UTARA KE NARATHIWAT PADA 24/10/2008

Di base station 9W2JLD abe jai sebelum bertolak ke narathiwat..9W2AWQ abe mawi 9W2RBO abe rahim 9W2DOZ abe lah 9W2ZUA abe zul


HS9FAB cikgu fauzi...9W2DOZ abe lah...HS9MIG abe mail....abe fatah...HS9DIL abe roni....9W2JLD abe jai...9W2AWQ abe mawi....9W2RBO abe rahim....jurugambar 9W2ZUA abe zul tiada dalam gambar
MESYUARAT AHLI AJK AKRAB DI BADAK PADA 23 / 10 / 2008

Ahli-ahli yang hadir

Presiden akrab 9W2AWQ sedang memberi taklimat

S/U 9W2PKU sedang memberi taklimat

T/presiden 9W2HBZ sedang memberi taklimat